Opstellen VOF overeenkomst

Het Opstellen VOF overeenkomst, waar moet je rekening mee houden als je dit gaat opstellen? En wat ga je er allemaal inzetten? Het is belangrijk om dit goed op papier te hebben voor je samen met iemand anders een bedrijf gaat starten. Je wilt natuurlijk achteraf geen problemen hebben met je zakenpartner, je bent met hem/haar samen iets gestart om er wat tofs van te maken en niet om onderling alleen maar ruzie te maken over geld en andere zaken.

Wat is een VOF-Overeenkomst?

Het is een soort contract dat je samen met je zakenpartner ondertekend. Hier staan alle basis onderwerpen in die je met elkaar kunt afspreken. Soms is het ook belangrijk om een VOF-Overeenkomst te hebben als je bijvoorbeeld een pand gaat aankopen.

Opstellen VOF overeenkomst

Waarom een VOF-Overeenkomst?

Waarom zou je een VOF-Overeenkomst met je zakenpartner afsluiten? De meest voorkomende reden is om gedoe te voorkomen! Zeker als het bedrijf na een loop van tijd een goede omzet gaat maken is het belangrijk dat alle afspraken goed op papier staan. Ook zijn er nog wat andere zaken die je hiermee goed dicht kan zetten.

Inbreng in de VOF (Punt 4)

Bij inbreng geef je aan wat welke partij inbrengt in het bedrijf. Hier kun je aangeven of je een gelijk aandeel hebt ingebracht in het bedrijf of dat dit niet gelijk is geweest en bijvoorbeeld één iemand meer heeft ingebracht in het bedrijf dan de ander.

Winst/verlies (Punt 5)

Hier geef je de verdeling aan van de winst en het eventuele verlies van de VOF, mocht er winst gemaakt worden hoe wordt dit verdeeld? En hoe zit dit bij verlies? Over het algemeen is dit 50/50%. Maar je kunt hier ook van afwijken. Een reden hiervoor kan zijn dat de ene vennoot meer heeft ingebracht dan de ander, en dat daarom ook de winst na ratio wordt verdeeld. Of misschien heeft iemand wel meer taken/kennis en krijgt daarom een groter aandeel van de winst of het verlies.

Bevoegdheid binnen de VOF

Neem daarnaast ook de bevoegdheid van elke vennoot mee in het contract. Hoeveel geld mag iemand bijvoorbeeld uitgeven zonder met de andere te overleggen. Hiermee voorkom je dat iemand binnen de VOF grote aankopen doet zonder dat de andere daarvan op de hoogte is. Over het algemeen wordt hier de regel van € 500,00 voor gebruikt. Maar hier kun je natuurlijk in overleg van afwijken.

Model VOF-Overeenkomst

Opstellen VOF overeenkomst kun je doen met onderstaande model. Deze is ook te downloaden in Word formaat.

VOF-Overeenkomst

[Naam van de VOF]

Deze overeenkomst ("Overeenkomst") wordt op [datum], te [plaats], gesloten tussen:

1. [Naam en adres deelnemer 1]

[Geboortedatum]
[Burgerservicenummer (BSN)]
[Nationaliteit]
2. [Naam en adres deelnemer 2]

[Geboortedatum]
[Burgerservicenummer (BSN)]
[Nationaliteit]
Gezamenlijk aangeduid als "Vennoten".

3. Doel van de VOF:
De Vennoten verklaren dat de VOF is opgericht om [beschrijving van het doel van de VOF, bijvoorbeeld het exploiteren van een [type bedrijf]].

4. Inbreng:

De Vennoten verklaren dat zij ieder een gelijk aandeel hebben in de VOF.
De inbreng van de Vennoten bestaat uit [omschrijving van de inbreng, bijvoorbeeld geld, goederen, arbeid, etc.].
5. Winst en Verlies:

De winst en het verlies van de VOF worden gelijk verdeeld tussen de Vennoten, tenzij anders overeengekomen.
6. Management:

[Beschrijf de regeling voor het management, bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welke taken en beslissingen.]
7. Aansprakelijkheid:

De Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.
8. Duur van de VOF:

De VOF wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
9. Ontbinding:

De VOF kan worden ontbonden bij wederzijdse overeenstemming van de Vennoten, of om andere redenen zoals bepaald in deze Overeenkomst.
10. Geschillen:
- Geschillen tussen de Vennoten worden in eerste instantie opgelost door middel van overleg.

11. Toepasselijk recht:
- Op deze overeenkomst is het Nederlandse van toepassing.

12. Overige bepalingen:
- [Voeg eventuele aanvullende bepalingen toe, afhankelijk van de specifieke behoeften van de Vennoten.]

In getuigenis waarvan, hebben de Vennoten deze overeenkomst ondertekend op de datum en plaats hierboven vermeld.

[Handtekening deelnemer 1] [Handtekening deelnemer 2]

Datum: _________ Datum: _________